Polityka prywatności


I. Zasady ogólne przyjętej przez nas Polityki Prywatności

1. Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników strony internetowej prowadzonej pod adresem www.flexee.eu (dalej jako: Strona internetowa). W tym zakresie kierujemy się zwłaszcza zasadami wynikającymi z poniższych ustaw i przepisów wydanych na ich podstawie:
 1. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 3. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
2. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze Strony internetowej jest Flexee sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Krucza 16/22 w Warszawie (00-526), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000873371, NIP 7011008724,
(dalej także jako: ADO).

3. Polityka prywatności określa m.in.:
 1. zakres i sposoby przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników Strony internetowej,
 2. możliwość uzyskiwania dostępu do tych danych,
 3. sposoby wykorzystania tych danych,
 4. politykę wykorzystania plików cookies Strony internetowej.
II. Sposoby zbierania danych o użytkowniku
1. Zależy nam na jak najlepszym dopasowaniu świadczonych przez nas usług do sytuacji użytkownika oraz ułatwieniu użytkownikowi kontaktu z nami. W tym celu zbieramy różnorodne dane o użytkowniku. Zbieramy i przetwarzamy dane, które użytkownik sam nam poda oraz dane przekazane nam przez podmioty trzecie w celu wykonania usług, zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest:

 1. przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lub
 2. wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych; Zgoda jest wyrażana poprzez zaznaczenie w odpowiednim miejscu w procesie zakupu odpowiedniego okienka. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać również wyrażona w celu marketingowym a taką zgodę można w każdej chwili wycofać; lub
 3. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych, a także informacji, o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1 RODO.
 2. Prawo do sprostowania danych osobowych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
 3. Prawo do usunięcia danych osobowych. W każdej chwili mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe .  Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Użytkownika zgody pozostaje zgodne z prawem. Dane zostają usunięte gdy Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane,  sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania,  przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem,  musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku;  cofną Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i brak będzie innej podstawy prawnej przetwarzania.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:
  1. jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy,
  2. jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
  3. jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń
  4. jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
 5. Prawo do przeniesienia danych. Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych osobowych innemu administratorowi w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe.
 6. Z powyższych praw, można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: hello@flexee.eu lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora, określając uzasadnienie i treść żądania.
 7. Rozpoznanie żądania następuje bez zbędnej zwłoki, w terminie nie później niż 30 dni od dnia doręczenia żądania. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania.
 8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 9. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na Stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych w celu ulepszenia jej zawartości.

III. Zakres danych gromadzonych o użytkowniku za pośrednictwem Strony internetowej oraz sposób ich wykorzystania

1. Zakres przetwarzania danych zależy od zakresu udzielonej przez użytkownika zgody lub spełnienia innego rodzaju przesłanki legalizującej przetwarzanie danych osobowych. Przesłankami tymi w szczególności są realizacja łączącej nas z użytkownikiem umowy lub marketing własnych produktów, zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych wskazanych w pkt. I.

2. W przypadku niektórych produktów i usług konieczne może stać się podanie bardziej szczegółowego zakresu danych osobowych. W takim przypadku cele przetwarzania zostaną wskazane jednocześnie wraz z odpowiednim formularzem służącym do zarejestrowania odpowiednich danych osobowych przez użytkownika.

3. Dane osobowe klienta mogą być wykorzystywane w szczególności dla następujących celów:
 1. realizacji usług,
 2. działań marketingowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wliczając analizę zachowań i potrzeb użytkowników, analizę rynku,
 3. wysyłanie newslettera bądź wysyłkę wiadomości SMS,
 4. tworzenia baz danych użytkowników wyłącznie do użytku podmiotu z którym zawierana jest umowa lub partnerowi biznesowemu Flexee sp. z o.o.z zastrzeżeniem, iż przystąpi on do umowy współadministrowania danymi osobowymi z administratorem danych lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z administratorem,
 5. ulepszenia oferty świadczonych usług oraz zawartości Strony internetowej,
 6. w innych celach określonych w niniejszej polityce prywatności lub w regulaminie

4. Jako administrator danych osobowych możemy przekazywać dane osobowe Użytkowników, na podstawie odrębnej Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, dotyczy to w szczególności usług takich jak dostawca hostingu, podmiot zapewniający usługę poczty elektronicznej, systemów do prowadzenia marketingu bezpośredniego, organów publicznych – w zakresie w jakim Administrator jest zobowiązany udostępnić dane. Ponadto dane pozyskiwane z formularzy, przy rejestracji oraz przy zamówieniach mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, na podstawie Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Właściwy poziom ochrony danych Użytkownika, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń zapewnia uczestniczenie tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę prywatności Użytkownika oraz  umowa Administratora z tym podmiotem, która zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być również przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.

IV. Środki ochrony danych osobowych

Informacje o użytkowniku są przetwarzane przez ADO z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych w celu zachowania ich bezpieczeństwa. W szczególności dostęp do danych osobowych użytkowników mają dostęp jedynie upoważnione osoby (pracownicy i zleceniobiorcy ADO), którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy. Zbiór danych osobowych użytkowników Strony internetowej służyć może do tworzenia bazy danych i jest traktowany jako baza danych osobowych.

V. Okres przetwarzania 

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane tylko przez okres, w  którym będzie do tego podstawa prawna, a wiec do  momentu w którym :

 1. przestanie na administratorze ciążyć prawny obowiązek zobowiązujący do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, lub
 2. przestanie być niezbędne do wykonania umowy, lub
 3. przestanie być niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
 4. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez strony umową, lub
 5. zgoda zostanie cofnięta, jeśli zgoda ta była podstawą przetwarzania,

w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi później.

VI. Zmiany Polityki

Rozszerzenie lub zmiana zakresu lub treści świadczonych przez nas usług, a także zmiany przepisów prawnych mogą spowodować, iż konieczne stanie się wprowadzenie zmian do Polityki prywatności. Wraz ze zmianą wersji Polityki pojawi się data oznaczająca dzień jej wdrożenia oraz sygnatura oznaczająca daną wersję Polityki. Żadna zmiana nie wpłynie negatywnie na fundamentalne prawo użytkownika do sprawowania przez niego kontroli nad przetwarzanymi przez nas danymi.

VII. Polityka plików cookies/Profilowanie

1. Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony internetowej i przeznaczone są do korzystania ze Strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony internetowej – Flexee sp. z o.o.  
z siedzibą przy ul. Krucza 16/22 w Warszawie (00-526), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000873371, NIP 7011008724,.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a. dostosowania zawartości Strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c. utrzymanie sesji Użytkownika Strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Operator Strony internetowej informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępnych na Stronie internetowej.

8. W przypadku gdyby wykorzystanie plików cookies mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Użytkownika skutki prawne lub wpływających na Użytkownika w podobnie istotny sposób, będą one przeprowadzane tylko za wyraźną zgodą Użytkownika.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony internetowej i mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Strony internetowej partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.