REGULAMIN PROMOCJI

„10 ZŁ ZA REJESTRACJĘ W APCE FLEXEE”

 

§1
ORGANIZATOR PROMOCJI

 1. Regulamin określa zasady promocji „10 ZŁ ZA REJESTRACJĘ W APCE FLEXEE” (dalej zwany „Regulaminem”).
 2. Organizatorem promocji „10 ZŁ ZA REJESTRACJĘ W APCE FLEXEE” (dalej: „Promocja”) jest Flexee Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000907655, o kapitale zakładowym w wysokości 605 000 złotych, NIP: 5252867876 (dalej: „Organizator”).
 3. Promocja dotyczy przyznawaniu Uczestnikom Bonusu z tytułu spełnienia przez Uczestników warunków Promocji określonych w niniejszym Regulaminie („Promocja”)

§2
SŁOWNIK POJĘĆ


Niden – jedna z następujących spółek:

 1. NIDEN DRAFT z siedzibą w Radomiu, przy ul. Prof. Włodzimierza Krukowskiego 1 /203, 26-609 Radom, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000628253, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 złotych, NIP: 7511775852;
 2. NIDEN SERVICE z siedzibą w Radomiu, przy ul. Prof. Włodzimierza Krukowskiego 1 /203, 26-609 Radom, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000580071, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 złotych, NIP: 9671367382;
 3. NIDEN TEAM z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Piaseczyńskiej 18, 50-537 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000327116, o kapitale zakładowym w wysokości 60 000 złotych, NIP: 8971750802
 4. NIDEN CONTRACTING z siedzibą w Radomiu, przy ul. Prof. Włodzimierza Krukowskiego 1 /203, 26-609 Radom, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000258599, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 złotych, NIP: 7511702540;

Pracownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] ustawy kodeks cywilny, która zawarła umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło lub inną umowę o podobnym charakterze z Niden.

Aplikacja – aplikacja Flexee służąca do dokonywania szybkiej wypłaty https://flexee.eu/app.

Umowa – umowa pożyczki oparta o przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r, zawarta na odległość pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem na wniosek Użytkownika złożony w Aplikacji, poprzedzona sprawdzeniem zdolności kredytowej Użytkownika i oceną ryzyka kredytowego.

§3
CZAS TRWANIA I MIEJSCE PROMOCJI

 1. Promocja trwa od 22 czerwca 2022 r. do 24 czerwca 2022 r.
 2. Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte w okresie jej trwania.
 3. Promocja organizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§4
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Uczestnikiem Promocji (dalej: Uczestnik) może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie trwania Promocji, spełni łącznie następujące warunki:
  1. zaakceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz spełnia wszystkie warunki Promocji;
  2. jest Pracownikiem Niden;
  3. nie dokonała rejestracji Aplikacji
  4. otrzymała od Organizatora z sytemtu Flexee sms z kodem do rejestracji w aplikacji;
  5. jest konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego.
  6. przystąpiła do Promocji w sposób określony w § 4 Promocji;
 2. Uczestnikiem Promocji nie może być pracownik, współpracownik Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
 3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.
 4. Prawidłowe Zgłoszenie udziału w Promocji, dla swej ważności i skuteczności, polega na łącznym spełnieniu warunków określonych w § 3 i 4 niniejszego Regulaminu.
 5. W Promocji wezmą udział wyłącznie prawidłowe zgłoszenia uczestnictwa, zawierające wszystkie dane i informacje, o których mowa w Warunkach Promocji.
 6. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować́ z udziału w Promocji poprzez złożenie Organizatorowi oświadczenia o rezygnacji. W przypadku rezygnacji Uczestnik traci prawo do ewentualnego Bonusu.
 7. Organizator może wykluczyć́ Uczestnika z Promocji w
  sytuacji, gdy Uczestnik dopuści się naruszenia istotnych postanowień́ Regulaminu, w tym w szczególności złoży nieprawdziwe oświadczenia. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Promocji, Uczestnik traci prawo do Bonusu.
 8. Uczestnictwo w niniejszej Promocji wyklucza możliwość uczestnictwa w promocji „Poleć Flexee” jako niezarejestrowany Uczestnik.

  §5
  ZASADY PROMOCJI

 1. Uczestnik otrzymuje prawo do bonusu o wartości 10 zł brutto („Bonus”), jeżeli w okresie trwania Promocji spełni następujące warunki:
  1. spełnia warunki określone w § 3 Regulaminu;
  2. w okresie trwania Promocji zarejestruje i aktywuje konto w Aplikacji Flexee;
  3. w okresie trwania Promocji dokona wypłaty w Aplikacji Flexee;
  4. w okresie trwania Promocji nie odstąpiła od Umowy;
  5. w okresie trwania Promocji nie wypowiedziała Umowy;
 2. Bonus zostanie przesłany na rachunek bankowy podany przy rejestracji przez Uczestnika w terminie do 14 dni roboczych od dnia dokonania wypłaty.
 3. Bonus może zostać przyznany wyłączenie jednorazowo.
 4. Bonus dla Uczestnika stanowi nagrodę w ramach sprzedaży premiowej organizowanej i przeprowadzanej przez Organizatora, w związku z czym Bonus, jeżeli jego jednorazowa wartość nie przekroczy kwoty 2000 złotych, będzie podlegał zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.                                                                                  

§6
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator tj. Flexee Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji. Dane te mogą być powierzone na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Administratora dostępną na stronie: https://www.flexee.eu/polityka-prywatnosci.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Promocji oraz odbioru Nagrody.
 4. Uczestnikom, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  1. sprostowania danych,
  2. usunięcia danych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia sprzeciwu.
 5. Organizator będzie przetwarzał następujące dane Uczestników konkursu
  1. Imię i Nazwisko
  2. PESEL
  3. Datę urodzenia
  4. email
  5. typ dokumentu tożsamości
  6. numer dokumentu tożsamości
  7. data ważności dokumentu tożsamości
  8. zdjęcie dokumentu tożsamości
  9. adres zamieszkania
  10. kraj urodzenia
  11. obywatelstwo
 6. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Dane Uczestników będą udostępniane innym podmiotom zewnętrznym w sytuacji gdy jest to wymagane przepisami prawa oraz podmiotom świadczącym usługi doradcze tj. firmom księgowym, kancelariom prawnym, doradcom podatkowym.
 9. Dane Uczestników Promocji będą przechowywane przez okres trwania Promocji oraz po jej zakończeniu do dnia wygaśnięcia obowiązków prawnych - w celu spełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze lub do dnia przedawnienia ewentualnych roszczeń - jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych.
 10. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 11. Organizator nie pozyskuje danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarzają wyłącznie dane podane przez Uczestnika.
 12. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, uczestnik powinien zwrócić się z zapytaniem do Organizatora. Korespondencję należy kierować na na adres e-mail Organizatora: hello@flexee.eu.

 §7
REKLAMACJE

 1. Uczestnik ma prawo do złożenia Reklamacji dotyczących Promocji.
 2. Reklamacje oraz pytania dotyczące Promocji mogą być zgłaszane za pomocą:
  1. wiadomości e-mail na adres hello@flexee.eu;
  2. pisemnej – osobiście w siedzibie Flexee lub przesyłką pocztową;
 3. Uczestnik, który chce złożyć reklamacje zobowiązany jest podać: imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora bezzwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania Reklamacji.
 5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenia odpowiedzi w terminie wskazanym w §7 ust. 4 Regulaminu, Flexee przekaże Uczestnikowi informację ze wskazaniem przyczyny opóźnienia, okoliczności, które muszą zostać́ ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz wskaże przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, jednak nie dłuższy niż̇ 60 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Flexee.
 6. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony w tej samej formie pisemnej na adres korespondencyjny lub w przypadku takiego żądania przez Uczestnika – na adres poczty elektronicznej Uczestnika.
 7. W przypadku sporu Uczestnika z Flexee dotyczącego Promocji, w szczególności wynikającego z negatywnego rozpatrzenia reklamacji, na podstawie art. 35 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym Uczestnik ma możliwość́ skorzystania z pozasądowego rozważania sporu. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozważania sporu jest Rzecznik Finansowy z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące zasad dostępu oraz postępowania w ramach pozasądowego rozwiazywania sporów przez Rzecznika Finansowego znajdują̨ się̨ na oficjalnej stronie internetowej Rzecznika Finansowego pod adresem ​https://rf.gov.pl/.​
 8. W przypadku sporu Uczestnika z Flexee dotyczącego Promocji, Uczestnik ma również̇ możliwość́ skorzystania Europejskiej Platformy Rozwiazywania Sporów Online (,,Platforma ODR") utworzonej przez Komisję Europejską. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pomocą̨ której możliwe jest pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów, dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umowa o świadczenie usług zawieranych miedzy konsumentami mieszkającymi w Unii, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę̨ w Unii. Platforma ODR, dostępna jest pod adresem h​ttp://ec.europa.eu/odr/.​

 §8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie Organizatora https://flexee.eu/promocja
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Promocji.

Data ostatniej aktualizacji: 22.06.2022