Regulamin FLEXEE

1. Definicje

 1. Aplikacja – Aplikacja FLEXEE przeznaczona do zainstalowania na Urządzeniach Mobilnych, umożliwiająca:
  1. Dostęp do treści Aplikacji w tym aktualności i komunikatów,
  2. Dostęp do interaktywnych formularzy Wniosków,
  3. Elektroniczne zarządzanie Wnioskami oraz weryfikację trybu i statusu rozpoznania Wniosków przez Flexee,
  4. Zgłoszenie awarii lub inicjatyw dotyczących Aplikacji poprzez udostępniony formularz kontaktowy,
  5. Prowadzenie profilu Użytkownika w celu umożliwienia Użytkownikowi złożenia za pomocą Aplikacji Wniosków,
  6. Dostęp do Umowy w formie elektronicznej i do wszelkich informacji związanych z Umową,
  7. Składanie przez Użytkownika dyspozycji związanych z Umową Szybkiej Wypłaty lub samodzielna zmiana niektórych danych
  8. informowania Użytkownika o ofercie i działalności Flexee.
 2. Flexee – Flexee Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krucza 16/22, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000907655, NIP 5252867876, REGON 389301869.
 3. Pracodawca – podmiot, z którym Użytkownika łączy więź umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. Treść – pojedynczy materiał tekstowy, graficzny, audiowizualny udostępniany w ramach Aplikacji informujący na temat usług świadczonych przez Flexee, w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł uzyskać do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 5. Umowa, Umowa Szybkiej Wypłaty, Szybka Wypłata – umowa pożyczki oparta o przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r, zawarta na odległość pomiędzy Użytkownikiem a Flexee na wniosek Użytkownika złożony w Aplikacji, poprzedzona sprawdzeniem zdolności kredytowej Użytkownika i oceną ryzyka kredytowego,
 6. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Flexee w ramach Aplikacji, w szczególności usługi polegające na umożliwianiu złożenia Wniosku o zawarcie Umowy, dostarczaniu informacji, przekazywaniu Wniosków do systemu teleinformatycznego Flexee.
 7. Urządzenie Mobilne – przenośne urządzenia elektroniczne, podłączone do sieci Internet z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej (3G, LTE, WiFi), korzystające z systemu operacyjnego Android lub iOS.
 8. Użytkownik – każda pełnoletnia osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, która zainstalowała Aplikację na swoim Urządzeniu Mobilnym,
 9. Wniosek – wniosek o zawarcie Umowy.

2. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) dotyczy Aplikacji, która zgodnie z umową wiążącą Pracodawcę i Flexee zostanie udostępniona Użytkownikom wskazanym przez Pracodawcę.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Flexee za pośrednictwem Aplikacji.
 3. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie działania i treści związane ze swoim Kontem. Flexee nie ponosi odpowiedzialności za żadne działania Użytkownika ani żadne treści umieszczane i wykorzystywane przez niego w związku z korzystaniem z konta i Aplikacji.

3. Warunki świadczenia Usług

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta:
  1. po zainstalowaniu przez Użytkownika Aplikacji oraz akceptacji Regulaminu lub
  2. po aktywacji konta przypisanego Użytkownikowi („Konto Użytkownika”) poprzez logowanie w Aplikacji
 2. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę o świadczenie Usług w każdym czasie z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług przez Flexee następuje poprzez zamieszczenie informacji o rozwiązaniu Umowy w ramach Konta Użytkownika przypisanego w Aplikacji. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika następuje poprzez wysyłkę oświadczenia na podstawie udostępnionego wzoru o rozwiązaniu Umowy na adres mailowy: hello@flexee.eu.
 3. Flexee zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia Konta do czasu zakończenia stosunku prawnego wynikającego z Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Flexee. Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług nie wpływa na ważność zawartych przez Użytkownika Umów. Korzystanie z Konta Użytkownika po rozwiązaniu Umowy o świadczenie Usług nie jest możliwe.
 4. Flexee nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie interfejsów oraz łączy telekomunikacyjnych, które nie są jego własnością lub nie są przez niego obsługiwane.
 5. Flexee nie odpowiada za funkcjonowanie urządzeń przenośnych, z których Użytkownik korzysta celem dostępu do Aplikacji, oraz działania osób trzecich. Urządzenia te powinny spełniać wymogi i standardy przewidziane dla sieci telekomunikacyjnej, w której są wykonywane, być odpowiednio zabezpieczone i powinny być użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta.

4. Proces Rejestracji i Konto

 1. Aby korzystać z Aplikacji, należy otworzyć link do sklepu dostawcy (App store lub Google Play) przesłany przez Flexee na numer telefonu wskazany przez Pracodawcę wraz z kodem aktywacyjnym. Poprzez przejście za pomocą linku do Aplikacji, Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem. Brak otworzenia przez Użytkownika przesłanego linku w terminie 30 dni powoduje dezaktywację utworzonego konta i usunięcie wszystkich związanych z nim danych.
 2. Na podstawie podanych przez Użytkownika danych, tworzone jest konto Użytkownika.
 3. Jedno konto może być używane tylko przez jednego Użytkownika. Użytkownik ustanawia za pośrednictwem własnego numeru telefonu indywidualny numer PIN przypisany do Użytkownika. Za pomocą ustalonego przez Użytkownika numeru PIN, Użytkownik w Aplikacji autoryzuje składane oświadczenia woli.
 4. Dane umieszczane w Aplikacji synchronizowane są z serwerami Flexee, aby Użytkownik miał dostęp do swojego konta z każdego urządzenia wspieranego przez Aplikację.
 5. Użytkownik jest odpowiedzialny za przechowywanie hasła do konta w bezpiecznym miejscu. Flexee nie ponosi odpowiedzialności za szkody z powodu niespełnienia tego wymogu bezpieczeństwa.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 7. Korzystanie z Usług uzależnione jest od akceptacji przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
 8. Zainstalowanie Aplikacji jest możliwe na Urządzeniu Mobilnym, spełniającym następujące wymagania techniczne: system operacyjny Android w wersji min. 5.0 , system operacyjny iOS w wersji min, 10.0
 9. Flexee nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych, platform dystrybucji aplikacji mobilnych oraz oprogramowania (innego niż Aplikacja) zainstalowanego na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika.
 10. Rozpoczęcie świadczenia Usług przez Flexee następuje w momencie zainstalowania aplikacji na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika oraz akceptacji Regulaminu. Zakończenie świadczenia Usług następuje z chwilą usunięcia konta w Aplikacji.
 11. Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Flexee oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur, obowiązujących przy korzystaniu z Usługi lub jej składowych, a także nie dokonywać samowolnej ingerencji w kształt lub treść Aplikacji.
 12. Użytkownik zobowiązany jest stosować się do zaleceń Flexee w zakresie bezpieczeństwa korzystania z urządzeń, na których zainstalowana jest Aplikacja oraz zasad korzystania z Konta Użytkownika.
 13. W ramach korzystania z Aplikacji zabronione jest: a) podejmowanie jakichkolwiek działań, które powodują lub mogłyby powodować destabilizację pracy Aplikacji, b) udostępnianie urządzenia lub konta osobom nieuprawnionym,
 14. Użytkownik powinien regularnie dokonywać weryfikacji bezpieczeństwa środowisko pracy urządzenia, na którym zainstalowana jest Aplikacja oraz stosował zabezpieczenia urządzenia, na którym zainstalowana jest Aplikacja w tym także przestrzegania zasad bezpieczeństwa uniemożliwiających skorzystanie z Aplikacji przez osoby nieuprawnione.
 15. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem Aplikacji Użytkownicy mogą zgłaszać poprzez kontakt z na adres e mail hello@flexee.eu lub formularz na stronie www.flexee.eu

5. Zasady udostępniania Aplikacji

 1. Informacje ogólne
  1. Flexee nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Aplikacji ani parametrów jakości dostępu do nich. Parametry jakości dostępu są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy Flexee, a Użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od Flexee.
  2. Flexee zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszania lub zaprzestania udostępniania treści lub funkcjonalności w części lub w całości.
  3. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem uzasadnia natychmiastowe zaprzestanie świadczenia Usługi na rzecz danego Użytkownika.
 2. Wymagania
  1. Użytkownik, chcący uzyskać dostęp do Aplikacji, musi posiadać Urządzenie Mobilne z zainstalowaną Aplikacją zgodnie z ust. 2, pkt 4 i 5 niniejszego Regulaminu.
  2. W celu prawidłowego uruchomienia Aplikacji, wymagane jest połączenie bezprzewodowe z siecią Internet, – korzystanie z urządzenia mobilnego z konfiguracją nie ingerującą w działanie Aplikacji.

6. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje związane z Usługami:
  1. w formie pisemnej – listem poleconym na adres siedziby Flexee,
  2. osobiście w siedzibie Flexee,
  3. w formie elektronicznej wypełniając formularz w Aplikacji lub wysyłając e-mail na adres hello@flexee.eu,
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane umożliwiające identyfikację oraz dane kontaktowe Użytkownika
  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,
  3. żądania w związku ze składaną reklamacją.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od ich otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi na reklamację przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach okres rozpatrzenia reklamacji może być wydłużony do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie doręczona Użytkownikowi w formie pisemnej. Na wniosek Użytkownika odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną.

7. Polityka Prywatności

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi od dnia 05.2018 r. przepisami: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (zwanej dalej: “RODO”) oraz polskiej ustawyz dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (zwanej dalej „ustawą”).
 2. Flexee przetwarzać będzie dane osobowe Użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności, której treść stanowi Załącznik nr 2.

8. Prawa Autorskie i pokrewne

 1. Wszelkie prawa do Aplikacji oraz do udostępnianych treści w całości i we fragmentach,
 2. w szczególności elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych, generujących i obsługujących Aplikację, są zastrzeżone dla Flexee.
 3. Z chwilą pobrania Aplikacji, Flexee udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z niej, zgodnie z jej przeznaczeniem.
 4. Flexee udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Licencja, o której mowa w ust. 2 i 3, nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.
 6. Przekazywanie osobom trzecim treści zawartych w Aplikacji dopuszczalne jest przy wykorzystaniu narzędzi zawartych w Aplikacji i przeznaczonych do tego celu.
 7. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Aplikacji, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać jej w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 8. Użytkownikowi zakazuje się dostarczania w związku z zawartą umową treści o charakterze bezprawnym.
 9. O ile nie zostanie wyraźnie zaznaczone inaczej w Regulaminie lub nie jest to dozwolone w ramach obowiązującego prawa, Użytkownik zobowiązuje się:
  1. nie usuwać jakichkolwiek znaków towarowych, not o prawie autorskim lub prawach własności z jakichkolwiek elementów Aplikacji;
  2. nie dokonywać reprodukcji, poprawek, modyfikacji, w części lub w całości Aplikacji, a także zezwalać na łączenie lub wcielanie Aplikacji lub jej części do innego oprogramowania
  3. nie uzyskiwać ani nie podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do Aplikacji, zależnych systemów lub sieci ani zakłócać ich działania;
  4. nie rozkładać na czynniki pierwsze, nie dekomponować ani nie tworzyć dzieł pochodnych opartych w części lub w całości na Aplikacji ani wykonywać podobnych działań;
  5. nie rozkładać na czynniki pierwsze, nie dekomponować ani nie tworzyć dzieł pochodnych opartych w części lub w całości na Aplikacji ani wykonywać podobnych działań,
  6. nie dokonywać dystrybucji, licencjonowania, wynajmu, sprzedaży, odsprzedaży, cesji, publicznego wyświetlania, wykonywania, transmisji, przesyłania strumieniowego, nadawania ani innego podobnego wykorzystywania Aplikacji,
  7. nie przekazywać ani nie udostępniać Aplikacji, w części ani w całości (w tym kodu źródłowego i wynikowego), w jakiejkolwiek formie jakimkolwiek osobom bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Flexee,
  8. nie podszywać się pod jakiekolwiek osoby, nie składać nieprawdziwych oświadczeń ani w jakikolwiek inny sposób nie przedstawiać w sposób nieprawdziwy swojego powiązania z jakąkolwiek osobą fizyczną lub prawną,
  9. nie wykorzystywać Aplikacji ani żadnej jej części w sposób zabroniony prawem lub w niezgodnym prawem celu, w sposób niezgodny z Regulaminem, w tym m.in. w poprzez hakowanie lub wstawianie złośliwego kodu, w tym wirusów lub szkodliwych danych do Aplikacji (lub witryn internetowych zawierających łącza do Aplikacji) ani do jakichkolwiek systemów operacyjnych,
  10. nie naruszać praw własności intelektualnej Flexee ani praw osób trzecich w związku z dostępem i/lub korzystaniem z Aplikacji,
  11. nie gromadzić danych o innych Użytkownikach Aplikacji, nie uzyskiwać dostępu do Aplikacji lub systemów Flexee lub osób trzecich za pomocą zautomatyzowanych systemów (np. botów) ani nie dokonywać prób deszyfrowania transmisji z serwerów lub na serwery z których korzysta Aplikacja,
  12. nie tworzyć, nie obsługiwać ani nie wykorzystywać oprogramowania, urządzeń, botów ani innych środków lub procesów (w tym programów zbierających informacje o stronach, wtyczek i dodatków przeglądarki ani żadnej innej technologii lub ręcznie), aby nie gromadzić danych z Aplikacji lub w inny sposób nie kopiować profilów i innych danych z Aplikacji,
  13. nie wykorzystywać Aplikacji komercyjnie bez uprzedniej pisemnej zgody Flexee,
  14. nie uzyskiwać danych logowania, dostępu lub kont należących do innych osób,
  15. nie próbować, nie ułatwiać ani nie zachęcać innych osób do naruszania postanowień Regulaminu,
  16. nie wykorzystywać Aplikacji w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć, zakłócić lub naruszyć działanie Aplikacji a także działanie systemów Flexee lub osób trzecich, zakłócać działania innych Użytkowników lub systemów komputerowych innych osób, hakować lub uzyskać nieupoważniony dostęp do Aplikacji lub danych Flexee lub osób trzecich,
  17. nie podejmować żadnych działań, które mogą zostać uznane za wyżej wymienione działania.

9. Znaki towarowe

Flexee i inne znaki podane w ramach Aplikacji są zastrzeżonymi znakami towarowymi Flexee w Polsce, Unii Europejskiej i innych krajach. Wszystkie grafiki, loga, nagłówki stron, ikony przycisków są znakami towarowymi lub szatą graficzną Flexee. Znaki towarowe i szata graficzna Flexee nie mogą być stosowane bez wyraźnej, pisemnej zgody Flexee, w szczególności w zakresie połączenia z jakimkolwiek produktem lub usługą, która nie należy do Flexee, a która w jakikolwiek sposób może wprowadzać w błąd, lub dyskredytować lub kompromitować Flexee.

10. Wniosek o zawarcie Umowy Szybkiej Wypłaty

 1. Użytkownik za pośrednictwem Konta ma możliwość składania Wniosków o zawarcie Umowy Szybkiej Wypłaty. W tym celu Użytkownik uzupełnia wniosek o zawarcie Umowy, wstępnie wypełniony na podstawie danych przekazanych przez Pracodawcę. Złożenie wniosku o zawarcie Umowy następuje w momencie naciśnięcia przycisku „Wypłać” lub tożsamego.
 2. Szczegółowe warunki zawierania Umowy określa Załącznik nr 1.

11. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.
 2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej pod adresem https://www.flexee.eu/regulamin w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz w Aplikacji.
 3. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni za pomocą komunikatu w samej Aplikacji. Wszelkie nowe narzędzia rozszerzające lub uzupełniające obecne Usługi, w tym również wydanie nowych funkcji, wersji, narzędzi i zasobów, podlegają temu Regulaminowi. Dalsze korzystanie z Usługi po wprowadzeniu zmian stanowi zgodę na takie zmiany.
 4. W przypadku braku akceptacji zmian, użytkownik powinien wypowiedzieć umowę wiążącą go z Flexee na zasadach z nim odrębnie uzgodnionych, których skutkiem każdorazowo będzie odinstalowanie Aplikacji z Urządzenia Mobilnego.
 5. Świadczenie Usługi reguluje prawo polskie, a wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Użytkownik będący konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowego trybu rozwiązywania sporów.

Załącznik nr 1.

Zasady zawierania Umów Szybkiej Wypłaty

 1. Zawarcie Umowy Szybkiej Wypłaty odbywa się na odległość, wyłącznie za pośrednictwem Aplikacji Flexee.
 2. Użytkownik może złożyć wniosek o zawarcie Umowy, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. posiada zdolność kredytową, która weryfikowana jest na podstawie danych uzyskanych od Użytkownika lub Pracodawcy z upoważnienia Użytkownika;
  3. jest konsumentem, tj. osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową;
  4. jest posiadaczem aktywnego Konta w Aplikacji Flexee;
  5. w chwili składania Wniosku nie posiada zaległości pieniężnych względem Flexee;
  6. posiada zawartą umowę o pracę, współpracy lub zlecenia z Pracodawcą;
  7. nie uczestniczy w schematach prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
 3. Złożenie wniosku o zawarcie Umowy następuje po wypełnieniu prawidłowo niezbędnych danych, po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu Flexee i udzieleniu innych wymaganych przez Flexee oświadczeń.

 4. Składając wniosek o zawarcie Umowy, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jedno dane – w tym także uzyskane od Pracodawcy – zostaną wykorzystane do oceny zdolności kredytowej Użytkownika i są niezbędne do należytego dokonania tej oceny.

 5. Możliwość zawarcia Umowy jest uzależniona od pozytywnej weryfikacji wniosku Użytkownika w tym oceny ryzyka kredytowego Użytkownika przez Flexee i zależy od wyłącznej decyzji Flexee opartej o procedury wewnętrzne i wykorzystywane systemy informatyczne m.in. zapobiegające oszustwom oraz przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

  1. Za pomocą ustalonego przez Użytkownika numeru PIN, Użytkownik w Aplikacji autoryzuje składane oświadczenia woli. Możliwość zawarcia Umowy jest uzależniona od pozytywnej weryfikacji wniosku Użytkownika w tym oceny ryzyka kredytowego Użytkownika przez Flexee i zależy od wyłącznej decyzji Flexee opartej o procedury wewnętrzne i wykorzystywane systemy informatyczne m.in. zapobiegające oszustwom oraz przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 6. W przypadku braku możliwości weryfikacji prawidłowości podanych danych lub braku możliwości oceny zdolności kredytowej Użytkowania, Flexee może odmówić zawarcia Umowy lub uzależnić zawarcie Umowy o spełnienia dodatkowych warunków.

 7. Flexee nie ma obowiązku podawania Użytkownikowi informacji o przyczynie odmowy zawarcia Umowy.

 8. Decyzja o zawarciu Umowy jest podejmowana w sposób zautomatyzowany bez ingerencji człowieka. W przypadku decyzji negatywnej Użytkownik ma prawo do indywidualnej oceny wniosku przez pracownika Flexee, przy wykorzystaniu procedury reklamacji określonej w Regulaminie Flexee.

 9. Po wydaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu Szybkiej Wypłaty, Flexee bezzwłocznie, w terminie nie dłuższym niż dzień roboczy, przekazuje przelewem bankowym kwotę Szybkiej Wypłaty wskazaną do wypłaty przez Użytkownika na rachunek bankowy Użytkownika.

 10. Decyzja Flexee o zawarciu Umowy i wykonaniu przez Flexee płatności zostanie przekazana Użytkownikowi w formie komunikatu wyświetlanego w Aplikacji co jest równoznaczne wypłaty jest równoznaczne z zawarciem Umowy.

 11. Po zawarciu Umowy na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana Umowa wraz z informacjami wymaganymi Ustawą na trwałym nośniku w formacie PDF.

Data ostatniej aktualizacji: 04.11.2022